Szkoła Podstawowa ZDRÓJ jest niepubliczną placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Rodziny NURT założoną przez grupę rodziców, którzy uznają, że w procesie edukacyjnym kluczowe miejsce zajmuje wychowanie.

 

Szkoła działa w oparciu o sprawdzony program edukacyjno-wychowawczy, realizowany w placówkach należących do międzynarodowej grupy instytucji edukacyjnych (o 50-letnim doświadczeniu), reprezentowanej w Polsce przez Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK.

 

Tożsamość chrześcijańska Szkoły ZDRÓJ

 

U podstaw spojrzenia na wychowanie w Szkole ZDRÓJ leży personalistyczna wizja człowieka wywodząca się z antropologii chrześcijańskiej, szanująca godność człowieka, wezwanego do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie.

 

Człowiek jest osobą w całej swojej pełni, czyli jest jednością w wymiarze: fizycznym, intelektualnym, psychicznym, wolicjonalnym (zależnym od woli) i  duchowym. Każdy człowiek jest istotą wolną, wyjątkową i niepowtarzalną. Wychowanie to proces, w którym młody człowiek otrzymuje pomoc, by w pełni siebie zrealizować i być gotowym do dokonywania odpowiednich wyborów życiowych. W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał” (…) to znaczy, ażeby również umiał bardziej „być” nie tylko z „drugimi”, ale także i „dla drugich” ( Św. Jan Paweł II).

 

Z personalistycznego podejścia wynikają osobowe relacje wychowanek - wychowawca, których konsekwencją jest zasada indywidualnego i pełnego szacunku spojrzenia na każdą z uczennic z osobna. Nauczycielki w szkole traktują swoje uczennice jako osoby zasługujące na wielki szacunek i troskę, ale także i te, którym stawia się wymagania na drodze do ich pełnego, integralnego rozwoju (moralnego, duchowego, intelektualnego i społecznego).

 

W szkole przestrzega się także określonych zasad i przekazuje wartości, które pomogą im stać się ludźmi dojrzałymi, odpowiedzialnymi, umiejącymi podejmować wielkie wyzwania, miłującymi naukę, kulturę i sztukę. Zwracamy uwagę uczennic na wzajemny szacunek, a także świadomość naszych korzeni narodowych i chrześcijańskich oraz zadań we współczesnym świecie. Jednocześnie pomagamy dziewczętom odkrywać własną odrębność i wyjątkowość w łączności i w relacjach z innymi ludźmi. Pragniemy, by nasze absolwentki potrafiły poszukiwać w życiu dobra, prawdy i piękna.

 

Formacja chrześcijańska w placówkach Stowarzyszenia Nurt odbywa się w duchu Opus Dei. Opus Dei jest instytucją Kościoła Katolickiego, założoną w 1928 r. przez św. Josemarię Escrivá. Św. Jan Paweł II w 1982 r. erygował Opus Dei jako prałaturę personalną o charakterze międzynarodowym. Jej zadanie polega na głoszeniu przesłania, że praca i zwykłe okoliczności życia są okazją do spotkania z Bogiem, do służenia innym i do poprawy funkcjonowania społeczeństwa. Opus Dei oferuje środki formacji chrześcijańskiej (pogadanki, rekolekcje, kierownictwo duchowe), prowadzone z myślą o osobach, które chcą pogłębić swoje życie duchowe i ożywić apostolstwo. Misją Opus Dei jest pomoc zainteresowanym osobom w rozwijaniu życia chrześcijańskiego i dlatego zajmuje się ono wyłącznie tym obszarem działalności. Wszelkie inne inicjatywy związane z tworzeniem i prowadzeniem np. szkół (podstawowych, średnich, zawodowych, wyższych) czy szpitali pozostawia się osobom świeckim.