Aby młody człowiek mógł w pełni rozwinąć swój potencjał, potrzebuje mądrego opiekuna, który wskaże mu ścieżki rozwoju i zainspiruje do wzrastania. Taką rolę – wspólnie z rodzicami i nauczycielami – pełnią w szkole tutorzy. Tutoring w naszym projekcie edukacyjnym spełnia dwa główne cele. Po pierwsze – stanowi wsparcie dla rodziców, którzy są zawsze pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami. Tutorzy pozostają z nimi w ścisłym kontakcie, współpracując w wyznaczaniu celów wychowawczych dla dziecka . Po drugie – jest to forma indywidualnej pomocy dla dziecka w procesie jego wychowania. Tutor ma szansę poznać charakter każdej uczennicy i wspierać ją w rozwoju i pomagać z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji i talentów.

 

Dzięki osobowemu i pełnemu szacunku podejściu do każdej uczennicy, tutoring daje szansę na integralny proces wychowania, obejmujący fizyczną, intelektualną, emocjonalną, wolitywną i duchową sferę każdej osoby.

 

Tutoring pozwala nawiązać bardzo ścisłą i harmonijną współpracę między domem a szkołą, dzięki czemu dziecko otrzymuje spójny komunikat wychowawczy. 

Tutorzy Szkoły ZDRÓJ przynajmniej trzy razy w roku spotykają się z obojgiem rodziców. To bardzo ważna zasada – nie ma możliwości, by w spotkaniu uczestniczył tylko jeden z nich. W szkole nie ma spotkań ogólnych, wywiadówek, podczas których podejmowane byłyby sprawy dzieci jako grupy. Kwestie wychowawcze omawiane są zawsze na indywidualnym spotkaniu, tylko z rodzicami danego dziecka. Podczas spotkania tutor niczego nie narzuca, lecz przez pytania i dialog dochodzi wraz z rodzicami do konkretnych ustaleń. Na kolejnym spotkaniu weryfikowane jest to wszystko, co udało się zrealizować, ewentualnie omawiane są sposoby kontynuowania rozpoczętej pracy i wyznaczane nowe cele.

Opiekun nie tylko odbywa spotkania z rodzicami, ale też regularnie spotyka się z uczennicą. Im dziewczęta są starsze, tym  bardziej akcent z pracy z rodzicami przenosi się powoli na indywidualną pracę wychowawczą z uczennicami.

 

Tutoring stosowany w szkołach zróżnicowanych, takich jak ZDRÓJ i szkoły STERNIKA, różni się od powszechnego rozumienia tego słowa jako wspierania indywidualnych predyspozycji. Zadaniem tutoringu jest pomoc uczennicom w rozwijaniu dobrych cech charakteru, które stanowią fundamenty dla przyszłego rozwoju talentów. Tutorzy we współpracy z rodzicami starają się wykształcić w dziecku cechy, które umożliwią osiągnięcie integralnego – osobistego i zawodowego – sukcesu. Wspomniane cele mogą być zrealizowane tylko dzięki starannie dobranej kadrze szkoły i nauczycielkom „z powołaniem”, które, dzięki nieustannej pracy nad sobą, stanowią dobre wzorce osobowe dla uczennic.