MOS 8968

Szkoła zapewnia swoim uczennicom edukację spersonalizowaną, czyli edukację każdej uczennicy jako wyjątkowej i niepowtarzalnej osoby za pośrednictwem realizacji jej własnych możliwości w przyswajaniu wiedzy, w rozwoju zdolności i w promocji cnót. Celem tak rozumianej edukacji jest przygotowanie i zachęcenie uczennic się do coraz doskonalszego życia według osobistego planu rozwoju, zgodnego z wielką godnością każdej osoby. Zależy nam, aby nasze uczennice w przyszłości odnajdywały radość w dobrze wykonywanej pracy, w przyjaźni i miłości do ludzi oraz w solidarnym i skutecznym działaniu dla rozwoju ludzkiej społeczności.

 

Chcemy, aby uczennice podczas edukacji w naszej placówce w szczególności:

  1. zdobyły systematyczną, gruntowną wiedzę, pozwalającej na zrozumienie i przyswojenie podstawowych zagadnień z określonych dziedzin nauki oraz umożliwiającą dalsze kształcenie na wysokim poziomie,

  2. rozwijały podstawowe zdolności myślenia i umiały działać zarówno w grupie, jak i niezależnie, z inicjatywą i kreatywnie,

  3. osiągnęły obiektywną znajomość samych siebie oraz swoich własnych zdolności i możliwości i starały się je rozwinąć w najwyższym stopniu,

  4. nabrały takich nawyków pracy i porządku, żeby ułatwiły im one późniejszą naukę i pomyślną pracę zawodową oraz życie społeczne,

  5. były zdolne do oceny, w sposób obiektywny i zrównoważony, spraw, ludzi, wydarzeń i relacji pojawiających się w ich życiu oraz do odkrywania pozytywnych aspektów każdej rzeczywistości i przyjmowania z radością wszelkich okoliczności,.

  6. były konsekwentne w zachowaniu osobistym i społecznym, były szczere, sprawiedliwe i hojne w obcowaniu z innymi; okazywały wrażliwość na cudze potrzeby i były gotowe do niesienia pomocy w duchu służby Bogu i ludziom,

  7. były zdolne kochać i poświęcać się dla innych; świadome, że miłość niesie ze sobą - obok szczęścia - oddanie, poświęcenie i wyrzeczenie,

  8. były wrażliwe na piękno w przyrodzie, w uporządkowaniu świata i w rzeczach, będących wyrazem twórczości artystycznej i innych rodzajów twórczości, 

  9. były zdolne do decydowania o swoim własnym osobistym planie życia, posiadały spójność myślenia, mówienia i działania, spełniały zobowiązania i żyły w wolności wynikającej z bycia panem siebie,

  10. zdobyły solidną formację chrześcijańską, dobrze znały nauczanie Magisterium Kościoła i umiały żyć zgodnie z wymaganiami wiary.